สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 เลขที่ 680 ถนนนิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000

เบอร์โทรศัพท์ 042-970028 ต่อ 701  แฟกซ์  042-970028 ต่อ 101

E-mail : BC.SNRU@hotmail.com